top of page

Členské schůze

Představenstvo ZD Pojbuky svolává členskou schůzi pro rok 2024. Členové družstva se sejdou v pátek 21.6.2024 v 18hod v kulturním domě v Pojbukách.

POZVÁNKA

Představenstvo Zemědělského družstva Pojbuky Vás zve na členskou schůzi družstva, kterou svolává na pátek 21.června 2024 od 18 hodin do sálu Kulturního domu v Pojbukách.
 

Program:
1. Zahájení,
2. Volba mandátové, volební a sčítací komise, ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele,
3. Zpráva představenstva a kontrolní komise,
4. Projednání účetní uzávěrky za rok 2023, zprávy auditora a rozpočtu na rok 2024,
5. Schválení auditorské společnosti MAKO TAX s.r.o. Řepice za auditora
6. Odstoupení předsedy představenstva pana Pavla Opolzera,
7. Vystoupení nového kandidáta na předsedu představenstva pana Bc. Vojtěcha Hrůši
8. Volba nového předsedy představenstva ZD Pojbuky
9. Poděkování členům a zaměstnancům, kteří odešli v roce 2023 do důchodu,
10. Diskuse,
11. Usnesení,
12. Závěr schůze.
 

Aby byla schůze usnášeníschopná, musí být přítomna nebo zastoupena nadpoloviční většina členů. 
 

Pokud se schůze nemůžete zúčastnit osobně, můžete se nechat zastoupit jiným ČLENEM družstva ZD Pojbuky, pro kterého je níže přiložena plná moc.
 

UPOZORŇUJEME:

pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, koná se náhradní schůze NEJDŘÍVE za 15 dní.
 

Odjezdy autobusu:

16:40 Ml. Vožice, 16:45 Radvanov, 16:50 Rodná, 16:55 Blanička, 17:05 Bradáčov, 17:10 Horní Světlá, 17:15 Domamyšl, 17:20 Babčice, 17:25 Vodice, 17:30 Zadní Lomná, Dolní Světlá, 17:35 Pojbuky

Linka:

17:20 Blatiny, 17:25 Malešín, 17:30 Zadní Střítež, Pojbuky

17:45 Blatnice, Pojbuky
 

 předseda ZD Pojbuky Pavel Opolzer

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení z členské schůze konané dne 21.6.2024
 

Členská schůze schvaluje:

  1. Zprávu představenstva a činnost představenstva za rok 2023

  2. Zprávu kontrolní komise za rok 2023

  3. Účetní závěrku za rok 2023 a rozdělení zisku z roku 2023 takto: celý zisk roku 2023 přidělit do fondu rozvoje

  4. Schvaluje odstoupení předsedy představenstva Pavla Opolzera

  5. Schvaluje nového předsedu představenstva Bc. Vojtěcha Hrůšu

  6. Schvaluje za auditora auditorskou společnost MAKO TAX s.r.o. Řepice

  7. Záměr činnosti družstva na rok 2024
     

Členská schůze bere na vědomí:
 

Výhled hospodaření na rok 2024

bottom of page